• Mokėjimai už mokslus atliekami pagal mokėjimų grafiką, pateiktą Profesinio mokymo sutarties Priede Nr. 2, kuriame detaliai nurodomi laikotarpiai, už kuriuos mokama, įmokų sumos bei mokėjimo terminai.

 

  • Pavėlavus sumokėti mokestį už mokslus ar jo dalį, Mokykla įsiskolinimą už mokslus perduoda skolų išieškojimo įmonei ir turi teisę nutraukti Profesinio mokymo sutartį.

Visi mokėjimai už mokslus mokami į Mokyklos „Art of Beauty“ sąskaitą Swedbanke: Nr. LT73 7300 0101 1807 7812

SVARBU: mokant už mokslus būtina nurodyti savo asmens kodą ir laikotarpį, už kurį mokama.

Jei už mokslus mokama iš kito asmens sąskaitos, būtina nurodyti mokėtojo asmens kodą, vardą, pavardę bei moksleivio, už kurio mokslus mokamą, vardą, pavardę, asmens kodą ir laikotarpį, už kurį mokama.

Jei už mokslus moka ne pats mokinys arba ne jo šeimos narys (tėvai arba sutuoktinis), mokėtojas neturės galimybės susigrąžinti dalį gyventojų pajamų mokesčio, kasmet deklaruodamas savo pajamas.